Eigenrisicodragerschap

Overweegt u om eigenrisicodrager WGA te worden? Of bent u dat al en overweegt u om (ook) eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden? Hoe weegt u als werkgever de voors en tegens realistisch af? Met onze ERD Analyse Scan kunnen wij u helpen om uit te vinden of het eigenrisicodragerschap een goed idee is voor u. U krijgt een gedegen onderbouwing waarin rekening gehouden wordt met de situatie binnen uw organisatie en de actuele wet- en regelgeving.

Eigenrisicodragerschap WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 
Als werkgever betaalt u mee aan de kosten voor WGA-uitkeringen en aan de re-integratie van (ex-)werknemers die aanspraak maken op zo’n uitkering. Dat is een financieel risico voor uw organisatie dat door actuele wetswijzigingen nog groter wordt. Per 1 januari 2014 zijn nieuwe regels van kracht waar u rekening mee moet houden. De totale kosten voor de WGA kunnen hierdoor voor u toenemen. De vraag is hoe u het beste met dit financiële risico kunt omgaan.

Ook voor flexcontracten 
Vanaf 2014 bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor de kosten van werknemers die vanuit tijdelijke en/of flexibele arbeidscontracten zijn ingestroomd in de WGA, voor een maximale periode van tien jaar. In 2014 en 2015 komt er voor WGA-instromers uit tijdelijke en/of flexibele arbeidskrachten een aparte premiedifferentiatie die alleen publiek te verzekeren is. Vanaf 2016 worden de premies voor vaste werknemers en tijdelijke of flexkrachten samengevoegd.

Garantieverklaring 
Als WGA-eigenrisicodrager bent u verplicht om een garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. Deze wordt in veel gevallen verstrekt door de private verzekeraar. Wanneer u vanaf 2016 eigenrisicodrager wilt zijn of blijven, moet u uw garantieverklaring voor WGA uitbreiden met WGA-flex. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan wordt u automatisch publiek verzekerd voor WGA-instroom van zowel vaste als tijdelijke en/of flexarbeidscontracten.

Eigenrisicodragerschap ZW (Ziektewet) 
Eigenrisicodragerschap voor de WGA staat los van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Dit betekent dat u kunt kiezen om wel eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, maar niet voor de WGA en andersom.
Als eigenrisicodrager voor de ZW draagt u het risico van arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers: niet het UWV, maar u zelf keert de ziektewetuitkering aan uw (ex-) werknemers uit. U kunt er ook voor kiezen om dit risico (geheel of gedeeltelijk) particulier te verzekeren. In ruil voor het eigenrisicodragerschap betaalde u voorheen een lagere sectorpremie of Ufo-premie. Deze korting is vanaf 1 januari 2014 komen te vervallen. Sinds die datum betalen eigenrisicodragers een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat het premiedeel ZW-flex niet hoeft te worden betaald. Daar staat echter tegenover dat u voortaan ook het risico gaat dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen, flexwerkers inbegrepen. Daarnaast dient u zelf te zorgen voor verzuimbegeleiding en re-integratie voor de (ex-) werknemers die onder het eigenrisicodragerschap vallen.

In de zomer van 2013 hebben werkgevers een overzicht ontvangen van het UWV met daarop alle ziektewetuitkeringen die in 2012 zijn toegekend aan (ex-)werknemers zonder vast dienstverband. Veel werkgevers hebben naar aanleiding van dit overzicht bij het UWV kopieën aangevraagd van beslissingen over ziektewetuitkeringen in 2012. Aan de hand van deze documenten kunnen we een goede inschatting maken van het financiële risico dat u loopt als u besluit eigenrisicodrager voor de ZW te worden.

Let op: Betaalt u bij ziekte een werknemer 2 jaar lang door, dan betekent dit niet dat u eigenrisicodrager bent. Deze doorbetalingsverplichting geldt namelijk voor iedere werkgever.

Publieke verzekering bij UWV
Standaard bent u voor het WGA-risico en de ZW-risico verzekerd via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). U draagt hiervoor een gedifferentieerde premie af, waarvan de hoogte bepaald word door het instroomcijfer van uw organisatie en door parameters die door het UWV worden vastgesteld. De gedifferentieerde WGA-premie is in 2013 voor het eerst sinds jaren licht gedaald.

Eigenrisicodragerschap via een verzekeraar private
Kiest u ervoor om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, dan neemt u de re-integratieactiviteiten over van het UWV. De financiële risico’s die hieraan verbonden zijn, verzekert u bij een verzekeraar. U heeft dan wel meer grip op de instroom in de WGA, doordat u zelf het initiatief neemt in het begeleiden van (ex-)werknemers tijdens hun arbeidsongeschiktheid.  Zo kunt u mogelijk besparen op de (premie)kosten voor arbeidsongeschiktheid en kunt u de effecten van uw verzuim- en re-integratiebeleid verbeteren. Maar u dient daarvoor wel een strak (wellicht nieuw) beleidsplan voor ziekteverzuim op te zetten.

De huidige private verzekeringsmarkt laat stijgende premies zien, voornamelijk omdat de WGA-uitkeringslasten hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Omdat de gedifferentieerde premie hoog is, kan het toch aantrekkelijk zijn om uw risico zelf te verzekeren, zeker als u grip heeft op de instroom in de WGA.
WGA-eigenrisicodragerschap is tot 2016 alleen mogelijk voor WGA-instroom vanuit vaste arbeidscontracten (WGA-vast). Daarna is het mogelijk om ook voor tijdelijke en/of flexibele arbeidscontracten, eigenrisicodrager worden.

ERD Analyse Scan
Het eigenrisicodragerschap is een strategische keuze waarin het beperken van de instroom en de duur van WGA-uitkeringen en ZW-uitkeringen een belangrijke rol spelen. Wij brengen samen met u in kaart welke impact het eigenrisicodragen op uw organisatie heeft en hoe u de risico’s het beste kunt beheersen. Dat doen we door een analyse te maken van de huidige situatie en een onderbouwde besluitvorming aan de hand van inzicht in voor- en nadelen van het eigenrisicodragen ten opzichte van publiek verzekeren.

Laat u ondersteunen in uw keuze, neem contact op met Incomme.