Werkhervattingskas

Zijn de premiepercentages in de beschikking die u ontvangen hebt juist en staan ze correct ingesteld in uw salarisadministratie? Incomme brengt dat voor u in kaart.  In december 2013 hebben alle werkgevers een beschikking ontvangen met de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (premie Whk).

Deze premie bestaat uit drie delen: WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast zien bij dat premiedeel een percentage van 0 procent staan. Het premiedeel WGA-vast is tot en met 2013 gelijk aan de gedifferentieerde premie WGA. De andere twee premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers vanaf 2012. De totale premielast van de Whk is maximaal 3,88 procent van de loonsom.

Op 3 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd als onderdeel van de Modernisering Ziektewet. Het doel van deze wet is om de instroom in de Ziektewet - en opvolgend de WIA - te beperken en de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen.

Door deze wetgeving blijft de werkgever verantwoordelijk voor ex-medewerkers die na het beëindigen van het dienstverband een ziektewetuitkering ontvangen. Het gaat om aanzienlijke bedragen. Het UWV en de Belastingdienst berekenen de premie voor de Whk aan de hand van de uitkeringen vanaf 2010 tot heden (referte jaar T2), die achteraf gekoppeld worden aan de werkgever. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook tijdelijke medewerkers), worden doorbelast in deze premies.

Met de premie Whk betaalt de werkgever voor:

1. Medewerkers die ziek uit dienst gaan, ook bij vertrek in de proeftijd en bij een contract voor bepaalde tijd;

2. Ex-medewerkers die ziek worden binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband en aanspraak maken op een ziektewetuitkering.

Het UWV heeft voor zichzelf richtlijnen opgesteld, maar toch blijkt uit controles en bronnen dat werkgevers onterecht uitkeringen doorbelast krijgen.

Analysescan
Twijfelt u aan de juistheid van de opgelegde premiepercentages? Met de analysescan van Incomme weet u zeker dat u niet teveel betaalt. Vanaf het premiejaar 2014 kan tegen ieder premieonderdeel van de individuele toekenningsbeschikkingen bezwaar worden gemaakt. Als werkgever vraagt u bij de Belastingdienst de onderbouwing van de premie op, Incomme controleert deze namenlijst met uw administratie. Zijn er uitkeringen onterecht meegerekend dan betaalt u teveel premies.

Bezwaartermijn
De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken. Daarna is het alleen nog mogelijk om de premie ambtshalve te corrigeren. Blijkt de premievaststelling onjuist, dan dienen wij alsnog bezwaar in voor u.

Ook interesse in een analysescan van uw gedifferentieerde premie Whk? Neem contact op met Incomme.